باران عشق

وقتی که می بارد

سنگینی بارش نگاهش را

بر صورتم حس میکنم

قطرات عشق روی گونه ام می ریزد

ردپای باران بر چهره ام نشسته

خیسی نرمی بر کف دستانم

که دعاگونه برایش دراز گشته لمس می کنم

چشمانم را می بندم

تا شویندگی بار سنگین غمم را حس کنم

باران عشق روی قلبم

زمهریر مرگ را اب می کند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.