یک سال، یک بهار: روز پنجاه و سوم

چه وقت انسان، خودش را در معرض نقد شدن و قضاوت قرار میدهد؟ یا چه زمانی هراسان است از حساب پس دادن و ارزیابی شدن، و تنها مشتاق تحسین است؟ وقتی برای فکری، دستاوردی زحمت کشیده شده باشد، و آن ایده برای بارور شدن، برای عملی شدن، نیاز به فهمیده شدن و مورد سوال قرار گرفتن داشته باشد، دیگر چه هراسی است از نقد و پرسش! که ارزش یک فکر خوب، یک تلاش سودمند در گرو گذار از این قدمهاست؛ کار بیهوده، بازیچه دست تحسین ها و قضاوتهای روزمره است. 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.